Klauzula informacyjna dla pacjenta

Zgodnie z art.13 ust.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które obowiązuje od 25 maja 2018r. informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Mark-Med” Sp. z o.o. ul. Ignacego Paderewskiego 1A, 98-200 Sieradz, adres e-mail: info@markmedsieradz.pl, numer telefonu 43 822-06-38, 43 822-54-97, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000203106, NIP 8271989375 REGON 731022180

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się kontaktować Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej: Izabela Skrzypińska adres e-mail: i.skrzypinska@markmedsieradz.pl

3. Administrator zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

4. Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

5. Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane w celach: związanych ze zdrowiem publicznym oraz zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, związanych z oceną pracownika do pracy, związanych z oceną ucznia do podjęcia nauki, związanych z badaniem kierowców i kandydatów na kierowców, związanych z orzekaniem o stanie zdrowia, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej; wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez „Mark-Med” Sp. z o.o. (np. marketing bezpośredni własnych usług, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Pacjenta lub osób trzecich).

6. Przekazywanie przez Pacjenta danych osobowych ma charakter obowiązkowy, a przetwarzanie przez Administratora następuje m.in. na podstawie następujących przepisów prawa:

• art. 41 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 617);

• art. 16 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 123);

• art. 24 ust. 1 i art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);

• art. 4 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 z późn. zm.).

7. Zakres przetwarzanych danych osobowych Pacjenta obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Pacjenta, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 ze. zm.):

• imię (imiona) i nazwisko,

• nazwisko rodowe,

• płeć,

• obywatelstwo,

• wykształcenie,

• numer PESEL,

• datę urodzenia,

• w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

• adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji,

• adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania,

• adres poczty elektronicznej,

• numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

• stopień niepełnosprawności,

• rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentów potwierdzających uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej określonego rodzaju oraz datę utraty tych uprawnień, o. numery identyfikacyjne i numery ewidencyjne nadawane usługobiorcom przez płatników lub usługodawców,

• datę zgonu,

• dane dotyczące zaświadczenia lekarskiego, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368),

• informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

• numer identyfikacyjny płatnika,

• numer telefonu kontaktowego,

8. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione jedynie na podstawie przepisów prawa, m.in. art. 26 ust.3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.).

9. Administrator danych osobowych udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

10. Pacjent ma prawo upoważnić w pisemnych oświadczeniach, wskazane przez siebie osoby:

• do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia Pacjenta i udzielonych świadczeniach zdrowotnych;

• do uzyskiwania dokumentacji medycznej.

11. Oświadczenia Pacjenta wymienione w ust. 7 mają charakter odrębny, co oznacza, że Pacjent może upoważnić inną osobę w każdym ze wskazanych wyżej oświadczeń, a zakres upoważnień jest rozdzielny.

12. Po śmierci Pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna Pacjenta, w tym osobowe dane medyczne Pacjenta są objęte tajemnicą również po śmierci Pacjenta.

13. Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych osobowych.

14. Dokumentacja medyczna Pacjenta, w tym przetwarzane w dokumentacji dane osobowe są przechowywanie przez okres 20 lat zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.), z wyjątkami wymienionymi w ww. przepisie.

15. Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane do państwa trzeciego jedynie po podpisaniu stosownej umowy między Administratorem a Podmiotem przetwarzającym dane osobowe.

16. Dane osobowe Pacjenta nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

17. Pacjenta ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pacjenta narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych lub Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000).

18. Wejście na teren „Mark-Med” Sp. z o.o. przez drzwi oznaczone symbolem wideorejestracji i napisem “monitoring”, jest równoważne z wyrażeniem zgody na zapis Państwa wizerunku w urządzeniach do wideorejestracji.

 

07 kwiecień 2020