Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży I poziom referencyjny

 

1. Zasady pracy ośrodka

 

W ramach ośrodka zespół psychologów i psychoterapeutów proponuje profesjonalną pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży.

 

Misją ośrodka jest pomoc dzieciom i młodzieży w odzyskiwaniu lub budowaniu zdolności do zachowania psychicznej równowagi w różnych okolicznościach życiowych.

 

W przypadku dzieci do 12 r. ż. staramy się w pierwszej kolejności pomóc rodzicom i opiekunom w zrozumieniu trudności ich podopiecznych, aby mogli tworzyć dla nich wspierający kontekst rozwojowy. Kiedy jest to merytorycznie uzasadnione terapeuci podejmują także pracę indywidualną z dzieckiem.

 

Dla adolescentów w wieku 13 – 19 lat proponujemy systematyczną pracę psychoterapeutyczną skoncentrowaną na tworzeniu podstaw do odzyskania przez dziecko i adolescenta zaburzonej równowagi.

 

Zachwianie równowagi psychicznej dzieci i młodzieży może wyrażać się:

-zaburzeniami związanymi ze stresem wywołanym określonymi zdarzeniami,

-zaburzeniami nastroju,

-zaburzeniami związanymi z lękiem,

-zaburzeniami z przewagą objawów psychotycznych,

-zaburzeniami z objawami somatycznymi lub psychofizjologicznymi,

-dezorganizującymi zaburzeniami behawioralnymi.

 

W zależności od rozpoznania zaproponujemy Państwu dalszą pracę nad zgłaszanym problemem w obrębie zasobów personalnych ośrodka lub pokierujemy Państwa do innych form leczenia, pozostając w kontakcie o charakterze wsparcia.

 

Kiedy takie są wskazania wynikające z planu leczenia, proponujemy wsparcie środowiskowe, czyli wsparcie w miejscu zamieszkania dziecka oraz pomoc w zrozumieniu sytuacji dziecka w jego otoczeniu szkolnym i pozaszkolnym.

 

2. Organizacja pracy ośrodka

 

1. Pierwszym krokiem do uzyskania pomocy jest kontakt telefoniczny z rejestracją czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00 i ustalenie pierwszorazowej konsultacji psychologicznej.

 

2. Konsultacja pierwszorazowa. Spotkanie osobiste lub rozmowa telefoniczna z psychologiem w celu zebrania wstępnego wywiadu na temat zgłaszanego problemu oraz udzielenia informacji zwrotnej, co do tego czy rozwiązanie leży w kompetencjach specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży I poziomu referencyjnego.

 

3. Cykl diagnostyczno-konsultacyjny (2-4 sesje), sformułowanie kontraktu i dalsza praca terapeutyczna/poradnicza z dzieckiem i/lub rodzicami. W ramach cyklu diagnostycznego psycholog/ psychoterapeuta/ terapeuta środowiskowy przeprowadzi z Państwem pogłębiony wywiad biograficzny dziecka oraz zaproponuje spotkanie diagnostyczne z dzieckiem.

 

Docelowa terapia/poradnictwo rozpocznie się po omówieniu z terapeutą kontraktu – planu zdrowienia. Kontrakt opisuje rozpoznanie psychologiczne – przedmiot pomocy psychologicznej, częstotliwość spotkań, wstępnie oszacowany czas trwania terapii, warunki zgłaszania nieobecności, warunki kończenia pracy z terapeutą.

 

3. Zespół:

 

Wsparcie środowiskowe dla dzieci i młodzieży:

Marta Tworek (psycholog, terapeuta środowiskowy)

Anna Skrzypińska (psycholog, terapeuta środowiskowy)

Justyna Domańska (psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji PTP, terapeuta środowiskowy)

 

Pomoc psychologiczna dla dzieci do 12 lat:

Karolina Dębska – Stępień (psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji PTP)

Agnieszka Przybylak – Mess (psycholog)

Anna Sowała (psycholog)

 

Pomoc psychologiczna dla młodzieży 13 - 19 lat:

Olga Guzowska (psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji PTP)

Marcin Nowakowski (psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji PTP)

Aleksandra Wojdała (psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji PTP)

Błażej Wojdała (psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji PTP, kierownik merytoryczny Ośrodka)

 

Izabela Skrzypińska – koordynator organizacyjny Ośrodka

 

Zespół pracuje pod superwizją prof. Bernadetty Izydorczyk (certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

 

4. Kwestie formalne

 

Oczekujemy zgody obu opiekunów prawnych dziecka na świadczenie pomocy dziecku, jeśli żadnemu z rodziców nie ograniczono władzy rodzicielskiej w zakresie decydowania o sprawach dotyczących leczenia dziecka. Aby rozpocząć świadczenie pomocy niezbędny jest kontakt w szczególności z opiekunem faktycznym dziecka.

 

Do ośrodka mogą zgłaszać się bez skierowania dzieci poniżej 7 roku życia, oraz dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych - do ich ukończenia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.

 

Ośrodki I poziomu referencyjnego zostały powołane do życia w 2019 roku w szczególności do świadczenia pomocy „pierwszego kontaktu” pacjentom nie korzystającym dotąd ze wsparcia specjalistycznego. W takim zakresie, na jaki pozwalają nasze zasoby kadrowe, możliwa jest kontynuacja pracy psychologicznej dla pacjentów dziecięcych i młodzieżowych, których leczenie zostało rozpoczęte w innych ośrodkach i są już pod opieką psychiatry lub mają za sobą hospitalizację psychiatryczną. Proces kwalifikowania do pomocy jest identyczny jak dla osób zgłaszających się bez skierowania.

 

W Ośrodku stosujemy standardy dotyczące poufności i odpowiedzialności zawarte w zasadach etycznych Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP) przyjętych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W sytuacji wskazań do współpracy ze środowiskiem dziecka, odbieramy odpowiednią zgodę rodziców na piśmie.